SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DELKO S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2021 R.
Sprawozdanie zawiera 6 stron
Poznań, dnia 28 kwietnia 2022 r.
1
think big, think business
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Delko S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Delko S.A. z siedzibą
w Śremie (dalej „Spółka”, „Jednostka”), na które składają się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące
sumę bilansową w wysokości 130 021 tys. ,
sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia
2021 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 14 690 tys. ,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku
do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w wysokości
10 802 tys. ,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku
do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych
w wysokości 240 tys. ,
informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
objaśniające,
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2021 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem
Jednostki,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 28 kwietnia 2022.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr
3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L 158
z 27 maja 2014 roku, str. 77, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta
za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
2
think big, think business
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej
biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie
z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident
oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności
określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmu
one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione
rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy
się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu
naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakc na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach,
w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej
sprawy
Utrata wartości inwestycji w jednostkach zależnych
Nasze procedury badania objęły
w szczególności:
zrozumienie i ocenę modelu wyceny oraz
procedur stosowanych przez Zarząd,
porównanie założeń stosowanych w teście
do budżetu i planów biznesowych
zatwierdzonych przez Zarząd oraz ocenę ich
zasadności,
potwierdzenie prawidłowości przyjętego
modelu oraz założeń z wewnętrznymi
ekspertami specjalizującymi się w wycenach,
ocenę kompetencji, umiejętności
i obiektywizmu ekspertów, sporządzających
opisywany test na utratę wartości,
anali poprawności ujawnień zawartych
w sprawozdaniu finansowym dotyczących
inwestycji w jednostkach zależnych i ich
zgodności z MSSF,
anali i potwierdzenie, na podstawie
dostępnych zewnętrznych źródeł, poprawności
przyjętych składowych do wyliczenia średniego
ważonego kosztu kapitału, stanowiącego
podstawę ustalenia stopy dyskontowej,
przeprowadzenie analizy wrażliwości
kluczowych założeń modelu (takich jak stopy
dyskontowe, w tym średnioważony koszt
kapitału, czy zakładany poziom przepływów
pieniężnych po okresie prognozy) w celu oceny
potencjalnego wpływu różnych możliwych
czynników na efekt końcowy wyceny,
w ramach naszych procedur,
przeprowadziliśmy również analizę czynników
zewnętrznych, które
w sposób istotny mogłyby wpłynąć na wynik
testu, między innymi ujęcie w testu wpływu
skutków epidemii COVID 19 oraz konfliktu
zbrojnego na Ukrainie.
3
think big, think business
Ponadto dokonaliśmy oceny adekwatności
prezentacji i dokonanych ujawnień w zakresie
testów na utratę wartości
Ryzyko nieprawidłowego rozpoznania
przychodów i kosztów - rabaty sprzedażowe i zakupowe
W odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko nasze
procedury obejmowały między innymi:
zrozumienie i ocenę procesu ujmowania
przychodów oraz zastosowania MSSF 15,
anali procesu kontroli dotyczącej ustalenia
wartości rabatów sprzedażowych oraz
zakupowych,
anali kształtowania się wielkości upustów,
testy prawidłowości naliczenia rabatów na
próbie transakcji,
anali wybranych umów z klientami Spółki,
anali zdarzeń pod dniu bilansowym, w tym
porównanie wybranych szacunków
z otrzymanymi i wystawionymi fakturami
potwierdzającymi wartości rabatów
sprzedażowych i zakupowych.
Procedury te miały na celu weryfikac
poprawności założeń i szacunków Zarządu
oraz prawidłowości danych wejściowych,
w tym zastosowanych cen oraz pomniejszeń
cen wynikających z umów z klientami,
będących podstawą kalkulacji ujętych
rabatów.
Ponadto dokonaliśmy oceny adekwatności
prezentacji i dokonanych ujawnień w zakresie
przychodów i kosztów.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem,
a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną aby umożliwić
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji
Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla
likwidacji lub zaniechania działalności.
4
think big, think business
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mo powstawać na skutek oszustwa
lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania
finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w ąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki,
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami
lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki
do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mo spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji
działalności,
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
5
think big, think business
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej
niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy,
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna b przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa s sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 roku („Sprawozdanie z działalności") wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b
ust. 1 Ustawy o rachunkowości, które wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania
z działalności (razem „Inne informacje").
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie
z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku
zbadaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi
informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie istotnie niespójne ze
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych
rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone
zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat
informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Jednostka w oświadczeniu o stosowaniu ładu
korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Spółka uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania
z badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne
zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą
Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem
70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących"
t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
6
think big, think business
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia o informacjach
bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c- f,
h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Spółka sporządziła
oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy
o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności.
Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji
niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej jednostek zależnych zgodne
z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących
badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust. 1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy
o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy
na rzecz Spółki i jej jednostek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w nocie nr III.11
Sprawozdania z działalności Spółki.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
21 maja 2020 r. Sprawozdania finansowe Jednostki badamy nieprzerwanie począwszy od roku
obrotowego zakończonego 31 grudnia 2016 roku, to jest przez 6 kolejnych lat.
Ewelina Radziszewska
Biegły rewident, Numer ewidencyjny 13546
Kluczowy biey rewident dziający w imieniu
B-think Audit sp. z o. o.
61-119 Poznań, ul. św. Michała 43
Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich
pod numerem ewidencyjnym 4063
Poznań, dnia 28 kwietnia 2022 roku
Niniejsze sprawozdanie zawiera 6 stron