Sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok 2021
Sprawozdanie finansowe
DELKO S.A.
za rok obrotowy 2021
Sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok 2021
Delko S.A. w tys. złotych Strona 2
SPIS TREŚCI
A. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI DELKO S.A. ..............................................................4
B. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ .......................................................................................................5
C. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................................................................................6
D. SPRAWOZDANIE Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .................................................................................7
E. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .........................................................................................8
F. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ...............................................................................................9
G. SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH .................................................... 10
H. INFORMACJA DODATKOWA O PRZYJĘTYCH ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI ORAZ INNE
INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DELKO S.A. ZA 2021 ROK ........ 12
Sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok 2021
Delko S.A. w tys. złotych Strona 3
Zarząd Delko przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2021 roku,
na które składa się:
Sprawozdanie z sytuacji finansowej Delko S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2021 roku
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Delko S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2021 roku
Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Delko S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2021 roku
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Delko S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2021 roku
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Delko S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2021 roku
Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające
do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok 2021
Delko S.A. w tys. złotych Strona 4
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE DELKO S.A.
w tys. PLN
w tys. EUR
2021 r.
2020 r.
2021 r.
2020 r.
Wybrane jednostkowe dane finansowe
okres
okres
okres
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
418 641
91 456
94 314
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
6 331
1 383
1 345
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem
15 891
3 472
2 830
Zysk (strata) netto
14 690
3 209
2 581
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 919
1 075
754
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
6 969
1 522
772
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-11 648
-2 545
-1 526
Przepływy pieniężne netto, razem
240
52
1
Aktywa, razem
130 021
28 269
26 225
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
35 388
7 694
8 059
Zobowiązania długoterminowe
1 982
431
722
Zobowiązania krótkoterminowe
33 406
7 263
7 337
Kapitał własny
94 633
20 575
18 166
Kapitał akcyjny
5 980
1 300
1 296
Liczba akcji/udziałów (w szt.)
5 980 000
5 980 000
5 980 000
Zysk (strata) na jedną akcję/udział zwykłą (w zł/eur)
2,46
0,54
0,43
Wartość księgowa na jedną akcję/udział (w zł/eur)
15,82
3,44
3,04
Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR według zasad:
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według średniego kursu ustalonego
przez NBP na dzień 31.12.2021r. oraz 31.12.2020r.
-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2021r. oraz
2020r.
Kurs średni arytmetyczny za okres I-XII 2021 r. -
4,5775
Kurs średni arytmetyczny za okres I-XII 2020 r. -
4,4742
Kurs średni ustalony przez NBP na 31.12.2021 r. - 4,5994
Kurs średni ustalony przez NBP na 31.12.2020 r. - 4,6148
Sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok 2021
Delko S.A. w tys. złotych Strona 5
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa
Nota
31.12.2021
31.12.2020
PLN’000
PLN’000
A. Aktywa trwałe
91 566
90 339
1. Inne wartości niematerialne
13
35
64
2. Rzeczowe aktywa trwałe
14
1 745
235
3. Nieruchomości inwestycyjne
0
0
4. Należności długoterminowe
18
29
97
5. Aktywa finansowe
15
88 213
88 213
6. Aktywa z tytułu podatku odroczonego
16
1 544
1 730
B. Aktywa obrotowe
38 455
30 682
1. Zapasy
17
1 143
1 637
2. Należności z tytułu dostaw i usług
18
34 424
27 502
3. Należności pozostałe
18
806
696
4. Należności z tytułu podatku dochodowego
18
0
0
5. Aktywa finansowe
15
1 680
674
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
19
377
137
7. Rozliczenia międzyokresowe
20
25
36
C. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
21
0
0
AKTYWA OGÓŁEM
130 021
121 021
Pasywa
Nota
31.12.2021
31.12.2020
PLN’000
PLN’000
A. Kapitał własny
94 633
83 831
1. Kapitał akcyjny
22
5 980
5 980
2. Kapitał zapasowy
23
71 393
63 733
3. Kapitał rezerwowy
23
2 570
2 570
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0
0
5. Zyski (strata) netto
14 690
11 548
B. Zobowiązania długoterminowe
1 982
3 332
1. Kredyty bankowe
24
1 064
2 332
2. Zobowiązania z tytułu leasingu
25,44
0
6
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
26
0
0
4. Zobowiązania pozostałe
26
0
0
5. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
16
899
977
6. Rezerwy na inne zobowiązania
27
19
17
C. Zobowiązania krótkoterminowe
33 406
33 858
1. Kredyty bankowe
24
6 866
13 148
2. Zobowiązania z tytułu leasingu
25,44
0
29
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
26
24 778
17 748
4. Zobowiązania pozostałe
26
1 240
1 446
5. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
26
476
667
6. Rezerwy na zobowiązania
27
46
820
D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych
przeznaczonych do zbycia
0
0
PASYWA OGÓŁEM
130 021
121 021
Sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok 2021
Delko S.A. w tys. złotych Strona 6
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Wyszczególnienie
Nota
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
PLN’000
PLN’000
A. Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży
28
418 641
421 981
- w tym od jednostek powiązanych
351 033
342 985
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług
13 325
10 903
2. Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów
405 316
411 078
II. Koszty działalności operacyjnej
29
412 301
415 376
1. Amortyzacja
149
151
2. Zużycie materiałów i energii
139
145
3. Usługi obce
18 425
16 464
4. Podatki i opłaty
44
69
5. Wynagrodzenia
2 786
2 721
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
324
290
7. Pozostałe koszty rodzajowe
132
159
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
390 302
395 377
III. Zysk (strata) na sprzedaży
6 340
6 605
1. Pozostałe przychody operacyjne
30
44
73
2. Pozostałe koszty operacyjne
31
53
661
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej
6 331
6 017
1. Przychody finansowe
32
9 927
7 144
2. Koszty finansowe
33
367
501
V. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej
15 891
12 660
1. Podatek dochodowy
34
1 201
1 112
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
14 690
11 548
B. Działalność zaniechana
I. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
0
0
C. Zysk (strata) netto za rok obrotowy
14 690
11 548
Liczba akcji (w szt.)
5 980 000
5 980 000
Zysk na jedną akcję (w złotych)
41
2,46
1,93
Sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok 2021
Delko S.A. w tys. złotych Strona 7
SPRAWOZDANIE Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Wyszczególnienie
Nota
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
PLN’000
PLN’000
I. Zysk (strata) netto za okres
14 690
11 548
II. Inne całkowite dochody
0
0
1. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
0
0
2. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
0
0
3. Skutki aktualizacji aktywów trwałych
0
0
4. Zyski i straty aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń
0
0
5. Udziały w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych
0
0
6. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
0
0
III. Inne całkowite dochody netto
0
0
IV. Całkowity dochód netto za okres
14 690
11 548
Sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok 2021
Delko S.A. w tys. złotych Strona 8
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Za okres 01-12.2021
Wyszczególnienie
Kapitał akcyjny
Kapitał
zapasowy
Kapitał
rezerwowy
Zyski zatrzymane
Odpisy z zysku
netto w ciągu
roku
Kapitał własny
Stan na dzień 01 stycznia 2021 roku
5 980
63 733
2 570
11 548
0
83 831
Całkowite dochody
0
0
0
14 690
0
14 690
Zysk (strata netto)
0
0
0
14 690
0
14 690
Transakcje z właścicielami
0
7 660
0
-11 548
0
-3 888
Wypłata dywidendy
0
0
0
-3 888
0