Informacja Zarządu DELKO S.A.
w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej DELKO S.A, Zarząd informuje, wybór firmy audytorskiej
dokonującej badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego DELKO
S.A. za rok obrotowy 2021, dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru
i procedury wyboru firmy audytorskiej, a ponadto wskazuje, że wedle najlepszej wiedzy Rady
Nadzorczej oraz opierając się na oświadczeniu kluczowego biegłego rewidenta z dnia 29 czerwca
2020 r. :
1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania: rocznego sprawozdania finansowego DELKO S.A.
za rok obrotowy 2021 i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego DELKO S.A. za rok
obrotowy 2021, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami
etyki zawodowej,
2) w DELKO S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3) DELKO S.A. z siedzibą w Śremie posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz
politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta – DELKO S.A. przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem,
w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
__________________ __________________
Dariusz Kawecki Mirosław Dąbrowski
Prezes Zarządu DELKO S.A. Wiceprezes Zarządu DELKO S.A.