OCENA RADY NADZORCZEJ DELKO S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI DELKO S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ DELKO ZA ROK
OBROTOWY 2021
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim („Rozporządzenie”), Rada Nadzorcza DELKO S.A. (Spółka) dokonała pozytywnej oceny:
Sprawozdania Zarządu z działalności DELKO S.A. i Grupy Kapitałowej DELKO w 2021 roku oraz
Sprawozdania finansowego DELKO S.A. za rok obrotowy 2021 i Skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2021 w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przedkłada sprawozdanie z wyników tej oceny.
Zarząd DELKO S.A. przedstawił następujące dokumenty:
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DELKO S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. b) sprawozdanie z całkowitych dochodów;
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych;
e) informację dodatkową i inne informacje objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2021
obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r.
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów; c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian
w kapitale własnym; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych; e) informację
dodatkową i inne informacje objaśniające.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności DELKO S.A. i Grupy Kapitałowej DELKO w 2021 roku.
Powyższe sprawozdania były przedmiotem weryfikacji, analizy i oceny Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Spółki, który zarekomendował Radzie nadzorczej wydanie pozytywnej oceny.
Komitet Audytu realizując ustawowe obowiązki określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nadzorował proces
sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym realizował zadania mające na celu zapewnienie rzetelności
procesu sprawozdawczości finansowej. Ponadto, Komitet audytu zapoznał się z przedstawionymi przez
firmę audytors sprawozdaniami z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdaniem
dodatkowym za rok obrotowy 2021.
W opinii Biegłego Rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej DELKO S.A. za rok obrotowy 2021:
przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy
kapitałowej DELKO na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz ich wyniku finansowego
za rok obrotowy 2020, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości,
zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
zgodne co do formy i treści z obowiązującymi w Spółce oraz Grupie kapitałowej DELKO
przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.
Wyżej wymienione sprawozdania finansowe zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie
i zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań finansowych co do
zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje
potwierdzenie w informacjach zawartych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania
powyższych sprawozdań.
Niniejsza ocena stanowi załącznik do uchwały Rady Nadzorczej DELKO S.A. nr 2/2022.