Niniejsze oświadczenie sporządzono w związku z badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego
DELKO S.A. (zwanej dalej jako: „emitent”), za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku (zwane
dalej jako: „roczne sprawozdanie finansowe”)
Działając jako Zarząd DELKO S.A., na podstawie §70 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia ministra finansów
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ze
zm.) oświadczamy, iż:
a) wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik
finansowy,
b) sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
__________________ __________________
Dariusz Kawecki Mirosław Dąbrowski
Prezes Zarządu DELKO S.A. Wiceprezes Zarządu DELKO S.A.