SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ DELKO S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2021 R.
Sprawozdanie zawiera 9 stron
Poznań, dnia 28 kwietnia 2022 r.
1
think big, think business
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Delko S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Delko S.A. (dalej „Grupa”), w której jednostką dominującą jest Delko S.A.
z siedzibą w Śremie (dalej „Jednostka dominująca”), na które składają się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia
2021 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 279 576 tys. ,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2021 roku
do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 18 084 tys. ,
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale asnym za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału
własnego w wysokości 14 447 tys. ,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu
środków pieniężnych w wysokości 1 415 tys. ,
informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
objaśniające,
(„skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 28 kwietnia 2022 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”
t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji
naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
2
think big, think business
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej
biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie
z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident
oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności
określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy
naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy
osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie
odniosło się do tej sprawy
Wartość firmy w konsolidacji
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. saldo
wartości firmy wyniosło 38 517 tys. zł.
W nocie nr 15 skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupa przedstawiła ujawnienia
dotyczące przeprowadzonego testu na utratę
wartości, w tym wyniki testu, analizę
wrażliwości i opis przyjętych założeń.
Przeprowadzenie testu na utratę wartości
związane jest z koniecznością dokonania
osądów przez Zarząd Jednostki dominującej
odnośnie do przyjętej metodologii kalkulacji
oraz kluczowych założeń (m.in. prognoz
finansowych w szczegółowym okresie prognozy
pięcioletniej, średniorocznej stopy zmiany
przepływów pieniężnych w okresie prognozy,
stopy dyskonta dla okresu rezydualnego, etc.).
W wyniku przeprowadzonych kalkulacji nie
rozpoznano odpisu z tytułu utraty wartości dla
wartości firmy.
Wycena wartości firmy to obszar szczególnie
istotny dla badania, ze względu na jego
znaczącą wartość w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej oraz subiektywną naturę osądów
i założeń Zarządu, które konieczne do jego
przeprowadzenia, dotyczących między innymi
przyjętej strategii Grupy, planów finansowych
i prognoz przepływów pieniężnych na kolejne
Nasze procedury badania obejmowały
w szczególności:
zrozumienie i ocenę modelu wyceny
oraz procedur stosowanych przez
Zarząd Jednostki dominującej;
zrozumienie i ocenę prawidłowości
zastosowanej metody przeprowadzenia
testu zgodnie z odpowiednimi
standardami sprawozdawczości
finansowej, w tym ocenę zasadności
ustalenia ośrodka wypracowującego
środki pieniężne zgodnie
z wymogami standardu MSR 36;
porównanie założeń stosowanych
w teście do budżetu i planów
biznesowych zatwierdzonych przez
Zarząd oraz ocenę ich zasadności;
sprawdzenie poprawności
matematycznej i spójności
metodologicznej modelu wyceny
sporządzonego przez Zarząd Jednostki
dominującej, w tym potwierdzenie
kluczowych założeń z wewnętrznymi
ekspertami w zakresie wycen;
krytyczną ocenę przyjętych przez
Zarząd Jednostki dominującej założeń
i dokonanych szacunków służących
określeniu wartości odzyskiwalnej;
ocenę przeprowadzonej przez Zarząd
3
think big, think business
lata, a także założeń makroekonomicznych
i rynkowych.
Mając na uwadze istotność pozycji
w sprawozdaniu finansowym, kwestię
tę uznaliśmy za kluczową sprawę badania.
Jednostki dominującej analizy
wrażliwości przyjętych założeń na wynik
wyceny;
w ramach naszych procedur,
przeprowadziliśmy również analizę
czynników zewnętrznych, które
w sposób istotny mogłyby wpłynąć na
wynik testu, między innymi ujęcie w
testu wpływu skutków epidemii COVID
19 oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie.
Ponadto oceniliśmy prawidłowość ujęcia
wyników przeprowadzonych testów na utratę
wartości firm oraz oceniliśmy poprawność
i kompletność ujawnień w sprawozdaniu
finansowym w zakresie wartości firmy.
Ryzyko nieprawidłowego rozpoznania przychodów i kosztów - rabaty sprzedażowe
i zakupowe
Polityka ujmowania rabatów sprzedażowych
i zakupowych ma wpływ na kwoty
rozpoznanych w badanym okresie przychodów
ze sprzedaży i wartości sprzedanych towarów.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
ujawnienia dotyczące przychodów i kosztów
zostały przedstawione w nocie nr 30 i 31
do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Polityka rachunkowości
dotycząca obszaru przychodów i kosztów
została przedstawiona w nocie nr 14
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W celu dokonania kalkulacji kwot rabatów
sprzedażowych i zakupowych wymagany jest
istotny szacunek Zarządu Jednostki
dominującej.
Z uwagi na określenie tego zagadnienia
za znaczące ryzyko badania, istotny wpływ
na wartość przychodów i kosztów oraz
konieczność przeprowadzenia szacunków
w tym zakresie uznaliśmy opisaną kwestię
za kluczową sprawę badania.
W odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko nasze
procedury obejmowały między innymi:
zrozumienie i ocenę procesu ujmowania
przychodów oraz zastosowania MSSF 15,
analizę procesu kontroli dotyczącej
ustalenia wartości rabatów sprzedażowych
oraz zakupowych,
analizę kształtowania się wielkości upustów,
testy prawidłowości naliczenia rabatów
na próbie transakcji,
analizę wybranych umów z klientami Grupy,
analizę zdarzeń pod dniu bilansowym, w tym
porównanie wybranych szacunków
z otrzymanymi i wystawionymi fakturami
potwierdzającymi wartości rabatów
sprzedażowych i zakupowych.
Ponadto, dokonaliśmy oceny adekwatności
prezentacji i dokonanych ujawnień
w sprawozdaniu finansowym przychodów
i kosztów.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
za skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Un Europejską, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także
za kontro wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki dominującej uznaje za niezbędną aby umożliwić
sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
4
think big, think business
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma
to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki
dominującej albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo
nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej zobowiązani do zapewnienia,
aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217
z późn. zm.). Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Naszymi celami uzyskanie wystarczającej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mo powstawać na skutek oszustwa
lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym
wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem
jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania
i zawodowym osądem biegłego rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy
i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody
badania, które wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa,
celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki
dominującej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki
dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz,
na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana
5
think big, think business
ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub,
jeżeli takie ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania
biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mo spowodować, że Grupa
zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, struktu i zawartość skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną
prezentację;
uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji
finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia
opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni
za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy wyłącznie
odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
Przekazujemy Komitetowi Audytu Jednostki dominującej informacje o, między innymi,
planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania,
w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas
badania.
Składamy Komitetowi Audytu Jednostki dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy
stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich
o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące
zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu Jednostki dominującej ustaliliśmy te sprawy,
które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy
te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
zabrania publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy,
że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby
racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla
interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa s sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 roku („Sprawozdanie z działalności") wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art.49b
ust. 1 Ustawy o rachunkowości, które wyodrębnionymi częściami tego sprawozdania za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku (razem „Inne informacje").
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie
z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnionymi
częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
6
think big, think business
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych
informacji. W związku zbadaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym
obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne
informacje nie istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub naszą
wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na
podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy
zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem
zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest wnież wydanie opinii czy sprawozdanie
z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami
zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do
wydania opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane
informacje.
Sprawozdanie z działalności Grupy uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania,
a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne
zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą
Jednostki dominującej.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Grupy:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem
71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących"
- Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.);
jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. a, b, g, j, k oraz l Rozporządzenia o informacjach
bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c- f,
h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami
rozporządzenia o standardach technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego
elektronicznego formatu raportowania
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy zaangażowani
do przeprowadzania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii czy
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku
sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania zawarte w pliku o nazwie
esef_delko_2021-12-31_pl („skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF”) zostało
7
think big, think business
oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr
2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących
specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania ( „Rozporządzenie ESEF”).
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez Zarząd
Jednostki dominującej w celu spełnienia wymogów dotyczących oznakowania oraz wymogów
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które
określone w Rozporządzeniu ESEF.
Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF z wymogami Rozporządzenia ESEF, a wymogi określone w tych
regulacjach stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas opinii.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w formacie ESEF zgodnie z wymogami dotyczącymi oznakowania oraz
wymogami technicznymi dotyczącymi specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu
raportowania, które określone w Rozporządzeniu ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór
i zastosowanie odpowiednich znaczników XBRL, przy użyciu taksonomii określonej w tych
regulacjach.
Odpowiedzialność Zarządu Jednostki dominującej obejmuje równi zaprojektowanie, wdrożenie
i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w formacie ESEF, wolnego od istotnych niezgodności z wymogami
Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie sprawozdań finansowych
zgodnie z formatem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzenia usługi atestacyjnej dającej
racjonalną pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało
oznakowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Wykonaliśmy usługę zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie
i Przegląd 3001PL „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym
elektronicznym formacie raportowania przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 1975/32a/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. (dalej: „KSUA 3001PL”) oraz, gdzie jest to stosowane,
zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z)
„Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”
przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019
r., z późn. zm., (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).
Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie
ESEF zostało przygotowane zgodnie z określonymi kryteriami.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa
przeprowadzona zgodnie z KSUA 3001PL oraz, gdzie jest to stosowne, KSUA 3000 (Z) zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Wybór procedur zaly od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka
wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając
oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną
8
think big, think business
ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF, w celu
zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające
i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie
została przeprowadzona w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.
Podsumowanie wykonanych prac
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi:
uzyskanie zrozumienia procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w formacie ESEF obejmującego proces wyboru i zastosowania przez Jednostkę dominującą
znaczników XBRL i zapewniania zgodności z Rozporządzeniem ESEF, w tym zrozumienie
mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej związanych z tym procesem,
uzgodnienie oznakowanych informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym w formacie ESEF do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
przy użyciu specjalistycznego narzędzia informatycznego ocenę spełnienia standardów
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania,
ocenę kompletności oznakowania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
w formacie ESEF znacznikami XBRL,
ocenę czy zastosowane znaczniki XBRL z taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF
zostały odpowiednio zastosowane oraz, że użyto rozszerzeń taksonomii w sytuacjach, gdy
w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF nie zidentyfikowano
odpowiednich elementów,
ocenę prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w podstawowej
taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF,
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę
do wyrażenia przez nas opinii z wykonania usługi atestacyjnej.
Wymogi etyczne, w tym niezależność
Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności
i innych wymogów etycznych określonych w Kodeksie IESBA. Kodeks IESBA oparty jest na
podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji
i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania.
Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla
niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.
Wymogi kontroli jakości
Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego
Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy
sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych”
przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 r.
w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, z późn. zm., (dalej „KSKJ”).
Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości
obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie do zgodności z wymogami etycznymi,
standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
Opinia na temat zgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF
Podstawę sformułowania opinii biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego
opinia powinna być czytana z uwzględnieniem tych kwestii.
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF, na dzień
31 grudnia 2021 r. i za rok zakończony tego dnia, zostało oznakowane, we wszystkich istotnych
aspektach, zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
9
think big, think business
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Grupy zgodne z prawem i przepisami
obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które
zakazane na mocy art. 5 ust. Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą Rady
Nadzorczej z dnia 21 maja 2020 r.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy badamy nieprzerwanie począwszy od roku
obrotowego zakończonego 31 grudnia 2016 roku, to jest przez 6 kolejnych lat.
Ewelina Radziszewska
Biegły rewident, Numer ewidencyjny 13546
Kluczowy biey rewident dziający w imieniu
B-think Audit sp. z o. o.
61-119 Poznań, ul. św. Michała 43
Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich
pod numerem ewidencyjnym 4063
Poznań, dnia 28 kwietnia 2022 roku
Niniejsze sprawozdanie zawiera 9 stron.