OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DELKO S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
DZIAŁAJĄCEGO W DELKO S.A.
W świetle wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim co do zawartości raportów rocznych emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań, Rada Nadzorcza DELKO S.A. oświadcza, iż:
1) przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa DELKO S.A.,
oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Niniejsze oświadczenie stanowi Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej DELKO S.A. nr 3/2022.