Niniejsze oświadczenie sporządzono w związku z badaniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej DELKO S.A. (zwanej dalej jako: „emitent”) za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 roku (zwane dalej jako: „roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Działając jako Zarząd DELKO S.A., na podstawie §71 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia ministra finansów
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ze
zm.) oświadczamy, iż:
a) wedle naszej najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy
kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy,
b) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń
i ryzyka.
__________________ __________________
Dariusz Kawecki Mirosław Dąbrowski
Prezes Zarządu DELKO S.A. Wiceprezes Zarządu DELKO S.A.