OCENA RADY NADZORCZEJ DELKO S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI DELKO S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ DELKO ZA ROK
OBROTOWY od 01.01.2022 do 30.06.2023
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim („Rozporządzenie”), Rada Nadzorcza DELKO S.A. (Spółka) dokonała pozytywnej oceny:
Sprawozdania Zarządu z działalności DELKO S.A. i Grupy Kapitałowej DELKO w roku obrotowym
trwającym od 01.01.2022 do 30.06.2023 oraz sprawozdania finansowego DELKO S.A. za rok obrotowy
trwający od 01.01.2022 do 30.06.2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej DELKO za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 do 30.06.2023, w zakresie ich zgodności
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przedkłada sprawozdanie z wyników tej
oceny.
Zarząd DELKO S.A. przedstawił następujące dokumenty:
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DELKO S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 do
30.06.2023 obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2023 r. b) sprawozdanie
z całkowitych dochodów; c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; d) sprawozdanie
z przepływów pieniężnych; e) informację dodatkową i inne informacje objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy trwający od
01.01.2022 do 30.06.2023 obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień
30.06.2023 r. b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów; c) skonsolidowane
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
pieniężnych; e) informację dodatkową i inne informacje objaśniające.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności DELKO S.A. i Grupy Kapitałowej DELKO roku obrotowym
trwającym od 01.01.2022 do 30.06.2023.
Powyższe sprawozdania były przedmiotem weryfikacji, analizy i oceny Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Spółki, który zarekomendował Radzie nadzorczej wydanie pozytywnej oceny.
Komitet Audytu realizując ustawowe obowiązki określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nadzorował proces
sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym realizował zadania mające na celu zapewnienie rzetelności
procesu sprawozdawczości finansowej. Ponadto, Komitet audytu zapoznał się z przedstawionymi przez
firmę audytorską sprawozdaniami z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdaniem
dodatkowym za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 do 30.06.2023.
W opinii biegłego rewidenta:
a) jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 do 30.06.2023:
przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30 czerwca
2023 r., wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego
dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,
jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
wnoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, zwanym dalej „rozporządzeniem o informacjach bieżących i okresowych”,
ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”,
MSSF UE, mającymi zastosowanie do sporządzania sprawozdań finansowych za okresy
kończące się 30 czerwca 2023 r., a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu
Spółki.
zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,
b) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej DELKO S.A., za rok obrotowy
trwający od 01.01.2022 do 30.06.2023:
przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 30 czerwca
2023 r. wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego
dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości
jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Grupę
przepisami prawa, a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Jednostki
Dominującej.
Zgodnie z zastrzeżeniem biegłego rewidenta, wartość firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy Kapitałowej DELKO S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2023 r. wykazana
została w kwocie 38.517 tys. zł. Zarząd Spółki dominującej w nocie 12 skonsolidowanego sprawozdania
finansowego określił zasady rachunkowości przyjęte dla wyceny wartość firmy na dzień przejęcia
nabytych aktywów i przejętych zobowiązań. Biegły rewident nie uzyskał wystarczających dowodów
badania potwierdzających dokonaną przez jednostkę przejmującą wycenę możliwych do
zidentyfikowania, nabytych aktywów i przejętych zobowiązań według ich wartości godziwej na dzień
przejęcia. W związku z tym nie mógł potwierdzić czy wartość firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym posiada prawidłową wartość.
Wyżej wymienione sprawozdania finansowe zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie
i zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań finansowych co do
zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje
potwierdzenie w informacjach zawartych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania
powyższych sprawozdań.
Niniejsza ocena stanowi załącznik do uchwały Rady Nadzorczej DELKO S.A. nr 5/2023.