• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 6/2009

 Raport bieżący nr 6/2009

Temat: Uchwały Zarządu GPW.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączeniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 września 2009 r.:

- w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, - pobierz plik PDF (52KB)

- w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki - pobierz plik PDF (48KB)

Dzień pierwszego notowania PDA został określony na dzień 18 września b.r.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168