• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 7/2009

 Raport bieżący nr 7/2009


Temat: Informacje dotyczące oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Podstawa prawna: § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


W wykonaniu obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące przeprowadzonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
a) data rozpoczęcia subskrypcji:
- w Transzy Małych Inwestorów: 31 sierpnia 2009 r.,
- w Transzy Dużych Inwestorów: 31 sierpnia  2009 r.
b) data zakończenia subskrypcji :
- w Transzy Małych Inwestorów: 2 września 2009 r.,
- w Transzy Dużych Inwestorów: 2 września 2009 r.
2.Data przydziału akcji: 9 września 2009  r.
3.Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
4.Stopa redukcji:
- w Transzy Małych Inwestorów: 85,87%,
- w Transzy Dużych Inwestorów: 2,43 %.
5. Liczba akcji na które złożono zapisy: 3.806.506.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.500.000 akcji serii C.
7. Cena emisyjna akcji serii C: 9,50 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:
- w Transzy Małych Inwestorów: 657,
- w Transzy Dużych Inwestorów: 21.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje:
- w Transzy Małych Inwestorów: 657,
- w Transzy Dużych Inwestorów: 21.
10 Akcje serii C nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 14.250.000,00 zł.
12.Łączne koszty emisji wyniosły 1.369.481,00 zł. w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 91.314,00 zł.,
b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy,
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:1.269.667,00 zł.,
d) promocji oferty: 8.500,00 zł.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość przedmiotowych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki.
Koszty poniesione przez Emitenta pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji, przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 0,91 zł.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168