• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 8/2009

 Raport bieżący 08/2009

Temat: Informacja w sprawie niestosowania w Delko S.A. wybranych zasad, określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.
 

Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt 3

W związku z §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Delko S.A. informuje, że w Spółce trwale nie będą stosowane następujące zasady, określone w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”:

W części III „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”

Reguła nr 6
„Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”

Wyjaśnienie:
Powyższa reguła zdaniem Spółki narusza w istotny sposób uprawnienia właścicielskie akcjonariuszy, wśród których jednym z podstawowych jest możliwość samodzielnego decydowania przez akcjonariuszy posiadających określone pakiety akcji o wyborze władz. Znaczni akcjonariusze posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie.
Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki według opinii zarządu Spółki właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy.

Reguła nr 7
„W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.”

Wyjaśnienie:
Przyjęcie powyższej reguły nie jest możliwe ze względu na nieprzyjęcie reguły nr 6.

Reguła nr 8
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).

Wyjaśnienie:
Ponieważ Spółka w chwili obecnej nie zamierza stosować reguły nr 7, nie jest możliwe przyjęcie pełnej realizacji reguły nr 8.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168