• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 9/2009

 Raport bieżący 09/2009

Temat: Przekroczenie poziomu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Delko S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, otrzymaną w dniu 16 września b.r. od Aviva Investors Poland S.A. w związku z przekroczeniem poziomu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki:

„Działając na podstawie art.69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1538, ze zm.), Aviva Investors Poland S.A., działając:
1. w imieniu własnym, jako podmiot któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,
2. w imieniu i na rzecz „Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” (dalej „Fundusz”),
niniejszym informuje, że w związku z zaksięgowaniem w dniu 16 września b.r. na rachunkach papierów wartościowych Funduszu praw do akcji serii C, emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie (dalej „Spółka) z dnia 18 marca 2008 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 września 2008 r., nastąpiło przekroczenie przez Fundusz poziomu 5% zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji akcji Spółki serii C:

1. Fundusz będzie posiadał 597.000 sztuk akcji Spółki, które będą stanowić 9,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniać do 597.000 głosów, co stanowić będzie 9,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a
2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A., jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, będzie wchodziło 597.000 sztuk akcji Spółki, które stanowić będą 9,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniać do 597.000 głosów, co stanowić będzie 9,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą Fundusz nie posiadał akcji Spółki.”

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168