• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2009


Raport bieżący 10/2009

Temat: Podpisanie znaczącej umowy.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 września 2009 r. zostało podpisane porozumienie handlowe pomiędzy Spółką a Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Reckitt Benckiser jest jednym z największych producentów i dostawców produktów chemii gospodarczej w Polsce.

Przedmiotem ww. jest określenie warunków handlowych na 2009 r.

Zarząd Delko S.A. przewiduje, że wspomniane porozumienie zwiększy przychody Spółki o ok. 40.000.000,00 zł. (słownie: czterdzieści milionów złotych) w skali roku.
Warunki przedmiotowego porozumienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko S.A.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168