• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 14/2009

 Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu wczorajszym  została podpisana umowa pomiędzy Delko RDT Księżycowa Sp. z o.o. (spółka zależna od Delko S.A.) i  Bankiem Millennium S.A. Przedmiotowa umowa została zawarta z datą 04 listopada b.r.; jej przedmiotem jest udzielenie spółce przez bank kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2 mln zł. (słownie: dwa miliony złotych) do dnia 03.11.2010 r. Oprocentowanie kredytu zostało oparte o 1 miesięczną stawkę WIBOR i jest powiększone o marżę bankową.
 
Zabezpieczenie spłaty ww. kredytu stanowi przelew wierzytelności od określonych kontrahentów spółki,  poręczenie wg prawa cywilnego Delko S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwa dla banku do obecnych i przyszłych rachunków spółki prowadzonych przez Bank Millennium S.A. 

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko S.A.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168