• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 15/2009

 Umowa z Sarantis Polska S.A.  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie 

Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 listopada b.r. podpisał umowę z Sarantis Polska S.A. na dostawy towarów – mydeł „ARKO”, która to marka posiada ugruntowaną pozycję jednego z liderów na rynku mydeł w Polsce.
 
Przedmiotowa umowa została zawarta na czas nieokreślony. Roczne przychody z tytułu tej umowy szacowane są przez Zarząd Spółki na kwotę 4,2 mln zł. (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych).

Ponieważ jednocześnie umowa Delko S.A. z firmą Sunco Sp. z o. o. na dostawy analogicznych produktów przestała być realizowana z przyczyn leżących po stronie dostawcy – podpisanie umowy z Sarantis Polska S.A. zwiększy prawdopodobnie przychody per saldo Grupy Kapitałowej Delko w 2010 r. o kwotę około 1,6 mln zł. (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168