• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 17/2009

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Delko S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, że w związku z przeprowadzoną, publiczną ofertą 1.500.000 akcji serii C Spółki, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Delko S.A. w dniu 26 listopada b.r.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł. (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.980.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- 39.000 akcji serii A, 
- 4.441.000 akcji serii B,
- 1.500.000 akcji serii C. 

Łączna liczba głosów na WZA Delko S.A. wynosi 5.980.000.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168