• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 22/2009

Raport bieżący nr 22/2009


Temat: Udzielenie poręczenia.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 grudnia b.r. udzielił poręczenia wg prawa cywilnego całości zobowiązań, wynikających z podpisanej umowy kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2 mln zł. (słownie: dwóch milionów złotych) Delko RDT Księżycowa Sp. z o.o. (spółka zależna Delko S.A.). Przedmiotowa umowa kredytowa została podpisana z Bankiem Millennium S.A. (raport bieżący nr 14/2009 z dnia 06 listopada 2009 r.). Poręczenie jest ważne bezterminowo.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Delko S.A. nie otrzyma wynagrodzenia z tytułu udzielenia ww. poręczenia. 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168