• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 1/2010


Podstawa prawna: § 83 ust. 1, 3 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Działając na podstawie § 83 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Delko S.A. informuje o zamiarze stałego przekazywania w 2010 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe o których mowa w § 83 ust.1 ww. aktu prawnego, jak również o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku, zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe o którym mowa w § 83 ust. 3 wspomnianego aktu normatywnego.

Jednocześnie, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2010 roku:

   1. Skonsolidowane raporty kwartalne /SA-QSr/:
      - IV kw. ’09 – 01 marzec 2010 r.,
      - I kw. ’10 – 17 maj 2010 r.,
      - III kw. ’10 - 15 listopad 2010 r.,
   2. Skonsolidowany raport półroczny /SA-PS/ za I półrocze ’10 – 31 sierpień 2010 r., 
   3. Jednostkowy raport roczny /SA-R/ ’09 i skonsolidowany raport roczny /SA-RS/ ’09 – 30 kwiecień 2010 r.


Ponadto, Zarząd Delko S.A. informuje, że zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168