• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 6/2010

  Raport bieżący nr 06/2010

2010-05-13

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Delko S.A. przesyła wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.:

1. raporty bieżące:
- nr 01 z dnia 13 lutego 2009 r. „Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).”;
- nr 02 z dnia 28 sierpnia 2009 r. „Informacja o Cenie Emisyjnej Akcji Serii C.”;
- nr 03 z dnia 09 wrześnie 2009 r. „Przydział Akcji Oferowanych.”;
- nr 04 z dnia 11 września 2009 r. „Złożenie wniosków do GPW.”;
- nr 05 z dnia 16 września 2009 r. „Rejestracja PDA.”;
- nr 06 z dnia 16 września 2009 r. „ Uchwały Zarządu GPW.”;
- nr 07 z dnia 16 września 2009 r. „Informacje dotyczące oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C.”;
- nr 08 z dnia 16 września 2009 r. „Informacja w sprawie niestosowania w Delko S.A. wybranych zasad, określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.”;
- nr 09 z dnia 17 września 2009 r. „Przekroczenie poziomu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.”;
- nr 10 z dnia 22 września 2009 r. „Podpisanie znaczącej umowy.”;
- nr 11 z dnia 16 października 2009 r. „Zmiana informacji poufnej.”
- nr 12 z dnia 22 października 2009 r. „Data przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2009 r.”;
- nr 13 z dnia 22 października 2009 r. „Wybór biegłego rewidenta.”;
- nr 14 z dnia 06 listopada 2009 r. „Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną.”;
- nr 15 z dnia 18 listopada 2009 r. „Umowa z Sarantis Polska SA.”;
- nr 16 z dnia 18 listopada 2009 r. „Umowa z firmą „Eveline Cosmetics”.”;
- nr 17 z dnia 30 listopada 2009 r. „Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.”;
- nr 18 z dnia 01 grudnia 2009 r. „Podpisanie znaczącej umowy z UNILEVER Polska S.A.”;
- nr 19 z dnia 09 grudnia 2009 r. „Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki.”;
- nr 20 z dnia 10 grudnia 2009 r. „Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dot. Papierów wartościowych Spółki.”;
- nr 21 z dnia 15 grudnia 2009 r. „Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki.”;
- nr 22 z dnia 18 grudnia 2009 r. „Udzielenie poręczenia.”;
- nr 23 z dnia 18 grudnia 2009 r. „Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu udziałów Frog MS Delko Sp. z o.o.”;

2. raporty okresowe:
- z dnia 16 listopada 2009 r. - raport kwartalny /SA-QSr/ za III kw. 2009 r.

Oryginały wyżej wymienionych raportów znajdują się w siedzibie Delko S.A. w Śremie, przy ul. Mickiewicza 93. Wymienione informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki: http://www.delko.com.pl/relacje_inwestorskie.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168