• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 9/2010

Śrem, dnia 02 czerwca 2010 r.


Raport bieżący 09/2010

Temat: Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki przez IPOPEMA TFI S.A.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercieZarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu dzisiejszym od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:
 „Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm., dalej „Ustawa”), informuje, że w wyniku nabycia przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI w dniu 25 maja 2010 r. akcji spółki pod firmą Delko Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Śremie, udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki przekroczył próg 5%.
Przed ww. nabyciem akcji Spółki, fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadały łącznie 290.528 akcji, stanowiących 4,86% kapitału zakładowego Spółki, dających 290.528 głosów, co stanowiło 4,86% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadają łącznie 344.628 akcji Spółki, co stanowi 5,76% kapitału zakładowego Spółki i daje 344.628 głosów oraz 5,76% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”   
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168