• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2010

Śrem, dnia 09 czerwca 2010 r.


Raport bieżący 10/2010


Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08 czerwca b.r.  Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta, z którym zostanie podpisana umowa o dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego Delko S.A. za I półrocze 2010 roku, przeglądu  skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Delko za I półrocze b.r., badania sprawozdania finansowego Delko S.A. za 2010 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2010.


Wybranym podmiotem jest 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 18/4. Wspomniana została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3363.


Umowa z Audyt Sp. z o.o. będzie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. prac. 4Audyt Sp. z o.o. świadczyła dotychczas następujące usługi na rzecz Delko S.A.: sporządzenie raportu o prognozach i opinii z badania historycznych sprawozdań finansowych, które zostały zamieszczone w prospekcie emisyjnym Spółki, sporządzonym w związku z publiczną ofertą 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, do 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, a także do 1.500.000 zbywalnych praw do akcji serii C, badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r., badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz bieżące konsultacje w przedmiocie rachunkowości.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168