• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 13/2010

Śrem, dnia 30 czerwca 2010 r.Raport bieżący 13/2010Podpisanie umowy kredytowej. 


Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu wczorajszym została podpisana umowa o kredyt obrotowy pomiędzy Spółką i Kredyt Bankiem S.A. Umowa została zawarta z datą 28 czerwca b.r. Kwota kredytu wynosi 10.000 tys. zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Oprocentowanie wspomnianego zostało oparte o stawkę WIBOR i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi weksel In blanco, zastaw rejestrowy na zbiorze praw stanowiących wierzytelności pieniężne. Okres wykorzystania przedmiotowego kredytu strony ustaliły na dzień 27 czerwca 2010 roku.


Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko S.A.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168