• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 18/2010

Śrem, dnia 02 września 2010 r.Raport bieżący 18/2010Temat: Akwizycja PH AMA S.A. z siedzibą w Warszawie.   
   
W nawiązaniu do raportu bieżącego, oznaczonego 5/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 roku, Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01 września b.r. podpisał umowę sprzedaży PH AMA S.A. z siedzibą w Warszawie. Podpisanie przedmiotowej umowy stanowi konsekwencję realizowanej strategii rozwoju Spółki również poprzez akwizycje. Przejęcie wspomnianej spółki umocni Grupę Kapitałową Delko w obszarze działalności operacyjnej na terenie woj. mazowieckiego, a jednocześnie zwiększy jej potencjał w skali kraju.

Wyżej wymieniona umowa została podpisana z dotychczasowymi właścicielami spółki, tj.: Rundfen Trading Limited, spółką prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze, która to posiadała łącznie 6.039 (słownie: sześć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji spółki, Panem Andrzejem Morawskim, posiadającym łącznie 32  (słownie trzydzieści dwie) akcje i Panią Martą Morawską, która zbyła łącznie 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) akcji spółki.
Na podstawie wyżej wspomnianej, Delko S.A. nabyła łącznie 6.100 (słownie: sześć tysięcy sto) akcji  AMA S.A., co stanowi 100% akcji i głosów na WZA tej spółki. Cena nabycia została ustalona na kwotę 6.398.900 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) i zostanie opłacona w całości gotówką. Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki pozyskane z publicznej emisji akcji serii C Spółki. Pomiędzy stronami umowy, jak również pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Delko S.A. a zbywającymi ww. aktywa nie istnieją żadne powiązania.   

AMA S.A. jest czołowym dystrybutorem kosmetyków i chemii gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego. Od 20 lat przedsiębiorstwo ma ugruntowaną pozycję na rynku Aglomeracji Warszawskiej, obsługując obecnie ok. 1.000 odbiorców. Asortyment handlowy spółki stanowią przede wszystkim artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne i chemia gospodarcza. Oferta  obejmuje ok. 7.000 pozycji asortymentowych. AMA prowadzi nowoczesny, wielopoziomowy magazyn o łącznej powierzchni 3.400 m2.
Roczne przychody ze sprzedaży spółki przekraczają kwotę 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesięciu  milionów złotych).

Wspomniana akwizycja jest pierwszą z planowanych transakcji tego typu.

Podstawą uznania aktywów za znaczące stanowi wysokość kapitałów własnych Delko S.A.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168