• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 3/2011

Śrem, dnia 18 lutego 2011 r.Raport bieżący 03/2011
Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2010 rok.  
W nawiązaniu do raportu bieżącego, oznaczonego numerem 07/2010 z dnia 01 czerwca 2010 roku w przedmiocie prognozy wyników finansowych Grupy Delko na 2010 r., Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą aktualizacji wyżej wspomnianej.

Opublikowana prognoza dotyczyła przychodów netto ze sprzedaży oraz wyniku brutto Grupy za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. i przedstawiała poniższe wartości:

- przychody netto ze sprzedaży: 479,1 mln zł,

- wynik brutto: 10,5 mln zł.Głównymi czynnikami (zarówno zewnętrznymi, jaki wewnętrznymi), które wpłynęły na wykonanie planu finansowego Grupy na 2010 rok były jak niżej:

1.    Niższa sprzedaż zrealizowana w miesiącach wiosennych i letnich na terenach dotkniętych klęską powodzi oraz w okresie żałoby narodowej z powodu katastrofy smoleńskiej.   
Spółki zależne Delko S.A., zwłaszcza zlokalizowane na terenach Polski południowo-wschodniej (Delko OTTO Sp. z o.o. i NIKA Sp. z o.o.) nie zdołały wypracować wolumenu sprzedaży, który zrównoważyłby spadek sprzedaży w ww. miesiącach. 
Podobnie IV kwartał minionego roku przyniósł niższe wyniki sprzedaży od oczekiwań nowego Zarządu Spółki (klęska zimy dodatkowo ograniczyła przychody ze sprzedaży Grupy i innych spółek branży, operujących w tzw. tradycyjnym kanale handlu, który jest bardziej wrażliwy na zmiany pogody niż tzw. nowoczesny kanał sprzedaży, nie zdołały zrównoważyć utraconego wolumenu sprzedaży). Z tego też względu Delko S.A. uzyskała niższe bonusy roczne od producentów, które zwykle silnie wpływają na rezultaty finansowe działalności Spółki.
 
2.    Spadek średniej marży w minionym roku obrotowym, która była niższa w porównaniu z 2009 r. i jest wynikiem niższych marż realizowanych przez Grupę Delko na znaczących umowach handlowych (wysoki wolumen sprzedaży), podpisanych w II półroczu 2009 r.; dlatego też znaczącej dynamice wzrostu przychodów, nie towarzyszy podobna dynamika zysku na sprzedaży.

3.    Wyniki finansowe 2010 roku uwzględniają również koszty akwizycji i koszty przeprowadzanej restrukturyzacji organizacyjnej Grupy. W planie finansowym, który został przekazany do publicznej wiadomości nie doszacowano kosztów restrukturyzacji. Wykonanie budżetu uwzględnia m.in. istotne pozycje usług obcych, wynikających z zakupu akcji/udziałów trzech spółek, tj.: PH AMA S.A. z siedzibą Warszawie, FROG MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, czy wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań zarządczych w ramach Grupy.   
    
4.    Ponadto wynik finansowy Grupy uwzględnia pozostałe wydarzenia jednorazowe w postaci utworzonych rezerw na należności w kwocie kilkuset tysięcy złotych przede wszystkim w dwóch spółkach zależnych Delko (sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego).  
 


W związku z wyżej wymienionymi czynnikami Zarząd Spółki dokonał weryfikacji prognozy wyników finansowych Grupy na 2010 r. Obecna prognoza wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Delko w roku obrotowym 2010 przedstawia się jak niżej:

- przychody netto ze sprzedaży: 505,8 mln zł,

- wynik brutto: 8,0 mln zł.Obecnie realizowana strategia rozwoju Grupy, zakładająca m.in. dalszą konsolidację rynku wybranych dóbr FMCG pod marką DELKO i restrukturyzację organizacyjną Grupy, powoduje przejściowy wzrost kosztów rodzajowych. Konsekwencją przeprowadzanej restrukturyzacji organizacyjnej Grupy Delko będzie istotne podniesienie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Wyniki finansowe w obecnym roku obrotowym będą znacząco determinowane również    konsolidacją wyników spółek, które zostały przejęte w ostatnich miesiącach. 
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168