• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 7/2011

Śrem, dnia 22 czerwca 2011 roku

 

Raport bieżący 07/2011

 

Treść uchwał podjętych przez WZ Delko S.A.

Zarząd Delko S.A. w załączeniu przesyła do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca b.r.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010 w kwocie 12 (słownie: dwunastu) groszy na jedną akcję. Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 5.980.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk. Kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 717.600,00 (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy sześćset) zł. Dzień dywidendy został wyznaczony na dzień 05 lipca b.r., zaś termin jej wypłaty nastąpi do dnia 26 lipca 2011 roku.
 

Uchwały podjęte przez WZ 21.06.2011

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168