• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 13/2011

Śrem, dnia 20 lipca 2011 r.

 


Raport bieżący 13/2011

 

 

Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, którą otrzymał w dniu wczorajszym:

 

„Niniejszym Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Waliców 11 00-851 Warszawa (dalej Ipopema TFI) na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 pilca 2005 r. O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm., dalej „Ustawa“), informuje, że w wyniku zbycia przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI akcji spółki pod firmą Delko Spółka Akcyjna („Spółka“) z siedzibą w Śremie w transakcjach przeprowadzonych na rynku regulowanym w dniu 11 lipca 2011 r. Udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Ipopema TFI w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%.


Przed ww. zbyciem akcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI posiadały łącznie 299.178 akcji Spółki, stanowiacych 5,003% kapitału zakładowego Spółki, dających 299.178 głosów, co stanowiło 5,003% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI posiadają łącznie 281.089 akcji Spółki, co stanowi 4,70% kapitału zakładowego Spółki i daje 281.089 głosów oraz stanowi 4,70% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.“

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168