• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 14/2011

Śrem, dnia 21 lipca 2011 r.

 

Raport bieżący 14/2011

 


Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

 

Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu wczorajszym została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy podmiotami tworzącymi Grupę Kapitałową Delko, tj.: Delko S.A., Delko OTTO Sp. z o.o., Delko RDT Księżycowa Sp. z o.o., Cosmetics Sp. z o.o., PH AMA S.A., FROG MS Delko Sp. z o.o., NIKA Sp. z o.o. oraz BRE Bankiem S.A. (Oddział Korporacyjny w Poznaniu). Kredyt został udzielony w łącznej wysokości, nie przekraczającej kwoty 50 mln zł (słownie: pięćdziesięciu milionów złotych). Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego źródła zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców oraz (w pierwszej kolejności) na spłatę:

 

 1. zobowiązań Delko S.A. z tytułu umowy zapłaty zobowiązań z dnia 07 maja 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami,
 2. umowy kredytowej z dnia 28 czerwca 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Delko S.A. oraz Kredyt Bank S.A.,
 3. umowy kredytowej z dnia 21 marca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez PKO BP SA i Delko OTTO Sp. z o. o.,
 4. umowy kredytowej z dnia 03 grudnia 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Bankiem Millenium S.A. oraz Delko RDT Księżycowa Sp. z o. o.,
 5. umowy kredytowej z dnia 04 lipca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Bank PKO BP SA i Delko RDT Księżycowa Sp. z o. o.,
 6. umowy kredytowej z dnia 20 października 2008 roku, zawartej przez Bank PKO BP S.A. oraz Delko RDT Księżycowa Sp. z o. o.,
 7. umowy kredytowej z dnia 14 października 2010 roku, zawartej przez Kredyt Bank S.A. i PH AMA S.A.,
 8. umowy kredytowej z dnia 30 maja 2005 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Kredyt Bank SA oraz Cosmetics Sp. z o. o.,
 9. umowy kredytowej z dnia 01 lipca 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Bank PKO BP SA i FROG MS Delko Sp. z o. o.,
 10. umowy kredytowej z dnia 07 kwietnia 2011 roku, zawartej przez Kredyt Bank SA oraz NIKA Sp. z o. o.,
 11. przyznanego limitu factoringowego, udzielonego na podstawie umowy o limit faktoringowy z dnia 09 października 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez DnB NORD Polska S.A. i PH AMA S.A.

 

Oprocentowanie wspomnianego zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców. Okres wykorzystania przedmiotowego kredytu strony ustaliły do dnia 18 lipca 2012 roku.

 

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko S.A.


 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168