• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 17/2011

Śrem, dnia 03 listopada 2011 roku

 

 

 

Zakup udziałów Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego, oznaczonego numerem 20/2010 z dnia 04 listopada 2010 roku, Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym Spółka nabyła łącznie 49,03% udziałów Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółka zależna od Delko S.A.).
Wspomniana spółka jest znaczącym dystrybutorem artykułów kosmetycznych i higienicznych na terenie Małopolski.

 

Umowa sprzedaży udziałów została podpisana z dotychczasowymi, mniejszościowymi udziałowcami spółki, będącymi jednocześnie osobami zarządzającymi wspomnianą. Cena nabycia została ustalona na poziomie 4,4 mln zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych). Aktywa zostały opłacone w całości gotówką. Źródłem finansowania nabycia są środki własne Spółki.
Cała akwizycja ww. opiewa na kwotę łączną 8,05 mln zł. (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wartość rynkowa nieruchomości będącej składnikiem aktywów Frog MS Delko, skorygowano o wartość długu w kwocie 5,9 mln zł (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych).
Prognozowana wartość EBIT spółki na 2011 rok to 1,49 mln zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wskaźnik EV/EBIT dla tej inwestycji wynosi 5,4, co stanowi 54% wartość średniej w sektorze hurtowym. Pomimo zapłaty większej wartości za mniejszościowy pakiet udziałów, to po uwzględnieniu zainwestowanego kapitału (skorygowanego o wartość nieruchomości) i kosztu jego obsługi, wartość wskaźnika P/E dla tej inwestycji nie przekracza 5,5.

 

Przedmiotowa transakcja jest kontynuacją projektu akwizycyjnego Delko, który ma objąć podmioty z obecnych struktur handlowych Delko oraz podmiotów zewnętrznych jeszcze w 2011 roku. Realizacja tego projektu będzie fundamentem zintegrowanego holdingu, w działalności którego wykorzystywane będą najnowocześniejsze metody zarządzania. Obecnie Spółka jest na końcowym etapie rozmów z podmiotami z centralnej, południowej oraz zachodniej części Polski. Zarząd Delko będzie na bieżąco podawał do publicznej informacje związane z postępami konsolidacji z tymi podmiotami. Celem konsolidacji Grupy Delko jest osiągnięcie 20% udziału w rynku, będącego pod kontrolą kapitałową i operacyjną, a tym samym stworzenie holdingu o zasięgu ogólnopolskim w jak najkrótszym czasie.


Podstawą uznania aktywów za znaczące stanowi wysokość kapitałów własnych Delko S.A.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168