• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 19/2011

Śrem, dnia 30 grudnia 2011 rokuRaport bieżący 19/2011Projekt połączenia dwóch spółek zależnych.

Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki podpisany akt notarialny z dnia 28 grudnia b.r. w przedmiocie zbycia aktywów znacznej wartości. Wspomniany został podpisany w związku z projektem połączenia dwóch spółek zależnych Delko S.A., tj. Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży i Delko RDT Księżycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach.

Na podstawie przedmiotowego dokumentu Delko S.A., jako jedyny wspólnik, objęło nowe udziały w Delko RDT Księżycowa w ilości 13.440 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści), wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy – o łącznej wartości nominalnej 6.720.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). Spółka pokryła je w całości wkładem niepieniężnym o wartości 6.720.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) w postaci udziałów w ilości 67.200 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.720.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) - przysługujących Delko S.A. w Cosmetics Sp. z o.o. 
 
Kryterium uznania aktywów za znaczące stanowi wysokość kapitałów własnych Delko S.A.

           

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168