• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2012

Śrem, dnia 18 kwietnia 2012 roku

Raport bieżący: 10 / 2012

Temat : Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 

Treść raportu:
Zarząd DELKO S.A. (dalej: "Emitent") podaje w załączeniu treść informacji dotyczących Emitenta, udzielonych na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi – Kamilowi Kliniewskiemu. Załączone informacje zostały przekazane w/w akcjonariuszowi Emitenta w dniu 18 kwietnia 2012 roku.
 

TREŚĆ PYTANIA:
„Zgodnie z Raportem bieżącym nr 17/2011 z dnia 3 listopada 2011 r., opublikowanym na stronie internetowej DELKO, DELKO w dniu 3 listopada 2011 r. nabyła łącznie 49,03% udziałów spółki Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie (spółka zależnej od Delko S.A.). Jak wynika z w/w Raportu bieżącego "Cena nabycia została ustalona na poziomie 4,4 mln zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych). Aktywa zostały opłacone w całości gotówką. Źródłem finansowania nabycia są środki własne Spółki. Cała akwizycja ww. opiewa na kwotę łączną 8,05 mln zł. (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wartość rynkowa nieruchomości będącej składnikiem aktywów Frog MS Delko, skorygowano o wartość długu w kwocie 5,9 mln zł (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych). Prognozowana wartość EBIT spółki na 2011 rok to 1,49 mln zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wskaźnik EV/EBIT dla tej inwestycji wynosi 5,4, co stanowi 54% wartość średniej w sektorze hurtowym. Pomimo zapłaty większej wartości za mniejszościowy pakiet udziałów, to po uwzględnieniu zainwestowanego kapitału (skorygowanego o wartość nieruchomości) i kosztu jego obsługi, wartość wskaźnika P/E dla tej inwestycji nie przekracza 5,5".

W związku z powyższym, proszę o udzielenie informacji:

1. W jaki sposób i przy użyciu jakich metod wyliczono wartość udziałów spółki Frog MS Delko
Sp. z o.o.. na kwotę 4.400.000 zl (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych)?”

„2. W jaki sposób, na jakiej podstawie i przy użyciu jakich metod ustalono wartość transakcji przejęcia przez DELKO spółki Frog MS Delko Sp. z o.o. na łączną kwotę 8.050.000 (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych)?”

ODPOWIEDŹ:
Wartość kapitału własnego spółki FROG MS Delko Sp. z o.o. została ustalona metodą DCF, natomiast wartość nabytej nieruchomości ustalona została w oparciu o operat szacunkowy niezależnego rzeczoznawcy.
 

TREŚĆ PYTANIA:
„3. Jaką metodą wyliczenia wartości nieruchomości posłużono się przy ustalaniu wartości nieruchomości należących do Frog MS Delko Sp. z o.o.?”

ODPOWIEDŹ:
Wartość nieruchomości ustalona została w oparciu o operat szacunkowy wykonany przez niezależnego rzeczoznawcę. Metody użyte to zdyskontowane przepływy z czynszów, wartość odtworzeniowa oraz porównawcza.


TREŚĆ PYTANIA:
„4. Jakie nieruchomości DELKO nabyła od Frog MS Delko Sp. z o.o. w związku z nabyciem aktywów spółki Frog MS Delko Sp. z o.o.?”

ODPOWIEDŹ:
Kompleks magazynowo-biurowy przy ul. Biskupińskiej 5a w Krakowie.


TREŚĆ PYTANIA:
„5. W jaki sposób wyliczona została wartość EBIT spółki Frog MS Delko Sp. z o.o. na 2011 r., która zgodnie z informacjami wskazanymi w Raporcie bieżącym nr 17/2011 wynosi 1.490.000 zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)?”

ODPOWIEDŹ:
Prognoza wynikająca z przyjętego budżetu w relacji do rzeczywistych wyników uzyskanych w 2011 roku.
 

TREŚĆ PYTANIA:
„6. W jaki sposób wyliczony został wskaźnik EV / EBIT dla w/w inwestycji?”

ODPOWIEDŹ:
EBIT został ustalony na podstawie prognozy (forecastu budżetowego). Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value – EV) została wyznaczona w oparciu o zdyskontowane przepływy netto (DCF) oraz została skorygowane o wartość nieruchomości i długu przypadającego na tą część aktywów spółki.


TREŚĆ PYTANIA:

„7. W jaki sposób została wyliczona wartość wskaźnika P/E dla w/w inwestycji?”

ODPOWIEDŹ:
Wskaźnik został wyliczony w oparciu o prognozowany zysk netto 2011 roku oraz skorygowaną wartość kapitału własnego bez nieruchomości oraz długu przypadającego na tą część aktywów.


TREŚĆ PYTANIA:

„Jak wynika z Raportu bieżącego nr 19/2011, w dniu 28 grudnia 2011 r. DELKO jako jedyny wspólnik, objęło nowe udziały w Delko RDT Księżycowa w ilości 13.440 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści), wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy – o łącznej wartości nominalnej 6.720.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). Spółka pokryła je w całości wkładem niepieniężnym o wartości 6.720.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) w postaci udziałów w ilości 67.200 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.720.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) - przysługujących Delko S.A. w Cosmetics Sp. z o.o.


Ponadto zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej DELKO w Raporcie bieżącym nr 12/2011, DELKO w dniu 30 czerwca 2011 r. podpisała listy intencyjne dotyczące podjęcia negocjacji dotyczących zakupu udziałów spółki Delkor Sp. z o.o. z siedziba w Lodzi, spółki Luberda Sp. z o.o. z siedziba w Ostrowsku oraz Delko OTTO Sp. z o.o. z siedziba w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś w dniu 8 kwietnia 2011 r. Zarząd DELKO przyjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia negocjacji, których skutkiem będzie podpisanie umów dotyczących zakupu przez DELKO udziałów wymienionych spółek.
Jak wynika z informacji udostępnionych m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejecie przez DELKO kontroli nad spółka Delkor Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi.
W związku z powyższym, proszę o udzielenie rzetelnych i pełnych informacji dotyczących dalszych planów inwestycyjnych DELKO, a w szczególności informacji:

1. Czy DELKO zamierza nabyć w 2012 roku udziały lub akcje w innych spółkach, w szczególności spółkach zależnych?”

„Jeśli tak, to:

2. Jakie to będą spółki?
3. Jaka ilość udziałów lub akcji DELKO zamierza nabyć w poszczególnych spółkach i jaka będzie wartość nabywanych udziałów lub akcji?
4. Jakie będą źródła finansowania w/w nabywania udziałów lub akcji?”

ODPOWIEDŹ:
Spółka Delko na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i podejmuje decyzje mając na uwadze przyjętą strategię spółki tj. konsolidacji polskiego rynku FMCG wybranych dóbr pod firmą DELKO. Oznacza to, iż celem zainteresowania spółki mogą być udziały lub akcje w innych spółkach jeśli Zarząd uzna ten krok za przynoszący korzyści Spółce i Akcjonariuszom. Szczegóły transakcji zostaną podane wtedy do wiadomości publicznej zgodnie z wymogami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168