• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 15/2012

Śrem, dnia 04 czerwca  2012

Raport bieżący nr 15 / 2012


Temat : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024517, działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych - postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 roku o godzinie 10:00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).
 

Porządek obrad:
1) otwarcie obrad,
2) wybór Przewodniczącego WZA,
3) sporządzenie listy obecności,
4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) przyjęcie porządku obrad,
7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,
8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Informacji z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011,
9) podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Spółki za 2011,
10) podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,
11) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,
12) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,
13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,
14) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
15) wolne wnioski,
16) zamknięcie obrad,
 

Sposób uzyskania informacji:
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze w Poznaniu ul. Ostrowska 364 (lub w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51), gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Delko S.A. pod adresem: www.delko.com.pl, w zakładce "Relacje inwestorskie".
 

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168