• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 21/2012

Śrem, dnia 1 lipca 2012

Raport bieżący nr 21 / 2012
 

Temat: Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Delko S.A. w dniu 30 czerwca 2012 uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta, z którym zostanie podpisana umowa w zakresie przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Delko za I półrocze b.r.

Wybranym podmiotem jest 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 18/4.
 

Podstawa uprawnień podmiotu :
Firma 4Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3363.
 

Zakres w jakim Delko S.A. korzystało z usług wybranego podmiotu:
a) sporządzenie raportu o prognozach i opinii z badania historycznych sprawozdań finansowych, które zostały zamieszczone w prospekcie emisyjnym Spółki, sporządzonym w związku z publiczną ofertą 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, do 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, a także do 1.500.000 zbywalnych praw do akcji serii C,
b) badanie sprawozdań finansowych za 2009 r.
c) przegląd sprawozdań finansowych za I półrocze 2010 r., badanie sprawozdań finansowych za 2010 r.
d) przegląd sprawozdań finansowych za I półrocze 2011 r., badanie sprawozdań finansowych za 2011 r.
e) bieżące konsultacje w przedmiocie rachunkowości.
 

Okres na jaki ma zostać zawarta umowa:
Umowa z Audyt Sp. z o.o. będzie zawarta na czas niezbędny do wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Delko za I półrocze b.r.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168