• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 22/2012

 

Śrem, dnia 19 lipca 2012

 

Raport bieżący nr 22/2012


Temat: Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym typu Umbrella Facility pomiędzy podmiotami tworzącymi Grupę kapitałową Delko tj.: Delko SA, Delko OTTO Sp. z o.o., Cosmetics RDT Sp. z o.o., PH AMA Sp. z o.o., Frog MS Delko Sp. z o.o., Nika Sp. z o.o. oraz BRE Bankiem S.A. (Odział Korporacyjny w Poznaniu). Kredyt został udzielony w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego źródła zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców.
Oprocentowanie wspomnianego kredytu zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców oraz zastawy rejestrowe na zapasach towarów handlowych stanowiących własność poszczególnych kredytobiorców. Okres spłaty przedmiotowego kredytu strony ustaliły do dnia 17 lipca 2013 roku.

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko SA.
 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 

 

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168