• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 23/2012

Śrem, dnia 20 sierpnia 2012

Raport bieżący nr 23/2012


Temat: Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Delko OTTO Sp. z o.o., spłata części kredytu Grupy Kapitałowej Delko S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym przez podmiot zależny i wchodzący w skład Grupy kapitałowej Delko.

Kredyt zaciągnęła Spółka Delko OTTO Sp. z o.o. w wysokości 6 mln zł w PKO BP.

Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego źródła są przeznaczone na restrukturyzację zobowiązań bankowych, tj. dywersyfikacje struktury podmiotowej zadłużenia poprzez spłatę kredytu zaciągniętego przez Grupę Kapitałową Delko S.A., przypadającego na Delko OTTO Sp. z o.o., wobec BRE Banku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2012.

Oprocentowanie wspomnianego kredytu zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów 1M i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych stanowiących własność kredytobiorcy wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej zapasów oraz przelew wierzytelności przysługujących kredytobiorcy od odbiorców. Okres spłaty przedmiotowego kredytu strony ustaliły do dnia 15. sierpnia 2013 roku.

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko SA.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168