• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 11/2013

 

Śrem, dnia 22 marca 2013

Raport bieżący nr 11/2013

Temat: Jednolity tekst Statutu Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. informuje, iż w dniu 22 marca 2013 roku Rada Nadzorcza w głosowaniu w trybie pisemnym poza posiedzeniem przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki w związku z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z dnia 12 marca 2013 roku, upoważniającą Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu.
 

Treść Statutu Spółki zmieniono w ten sposób, że dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu w brzmieniu:
 

"2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
2.1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2.2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
2.3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
2.4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
2.5. [wykreślono]
2.6. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji,
2.7. ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
2.9. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego,
2.10. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
2.11. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania rozumie się zobowiązania, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 200.000 zł /dwieście tysięcy złotych/,
2.12. wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez istotne aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej jednostkowo 200.000 /dwieście tysięcy złotych/,
2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
2.14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,
2.15. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
2.16. upoważnienie Zarządu do otwierania i zamykania oddziałów Spółki,
2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu."
 

otrzymuje następujące brzmienie:
 

"2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
2.1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2.2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
2.3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
2.4. [wykreślono]
2.5. [wykreślono]
2.6. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji,
2.7. [wykreślono]
2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
2.9. [wykreślono]
2.10. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
2.11. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań, to jest o wartości czynności prawnej przewyższającej równowartość 500.000 zł /pięćset tysięcy złotych/, z tym zastrzeżeniem że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga:
a. zaciąganie zobowiązań w postaci pożyczek, gdy Pożyczkodawcami będą Spółki należące do Grupy Kapitałowej Delko;
b. zaciąganie zobowiązań w postaci kredytów bankowych jaki i zawieranie umów stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego;
c. udzielenie poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, na rzecz Spółek należących do Grupy Kapitałowej Delko.
2.12. zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy na czas określony bez możliwości jej wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące albo umowy najmu lub dzierżawy na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące, niezależenie od wartości czynności prawnej;
2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
2.14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,
2.15. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
2.16. upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki,
2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu "
 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 2a i 2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168