• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 13/2013

Śrem, dnia 26 kwietnia 2013

Raport bieżący nr 13/2013
Temat: Korekta skonsolidowanego i jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. informuje, iż w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2011 dokonano korekty kosztów działalności operacyjnej, które dotyczyły usług finansowych i prawnych związanych z planowanymi akwizycjami spółek. Poniesione koszty powinny być rozliczone w dacie nabycia a zostały aktywowane na rozliczeniach międzyokresowych kosztów.
 

W związku z powyższym, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2011 dokonano następujących korekt:
• zwiększono koszty działalności operacyjnej o kwotę 778 tys. zł,
• dokonano korekt podatku odroczonego (o 95 tys. zł.) i bieżącego (o 53 tys. zł).
dokonane zmiany spowodowały obniżenie skonsolidowanego zysku netto w 2011 roku o 630tys. zł
 

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2011 dokonano następujących korekt:
• zwiększono koszty działalności operacyjnej o kwotę 778 tys. zł,
• dokonano korekt podatku odroczonego (o 95 tys. zł.) i bieżącego (o 53 tys. zł).
dokonane zmiany spowodowały obniżenie jednostkowego zysku netto w 2011 roku o 630tys. zł
 

W załączeniu Zarząd przekazuje:
A. Skorygowane skonsolidowane dane finansowe za rok 2011 obejmujące :
­ sprawozdanie z sytuacji finansowej 2011 - korekta
­ sprawozdanie z całkowitych dochodów 2011 - korekta
­ sprawozdanie z przepływów pieniężnych 2011 – korekta
 

B. Skorygowane jednostkowe dane finansowe za rok 2011 obejmujące :
­ sprawozdanie z sytuacji finansowej 2011 - korekta
­ sprawozdanie z całkowitych dochodów 2011 - korekta
­ sprawozdanie z przepływów pieniężnych 2011 - korekta


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168