• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 15/2013

Śrem, dnia 13 maja 2013

Raport bieżący nr 15/2013
 

Temat: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
            Zarząd Spółki Delko S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 13 maja 2013 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), od spółki T.C. Capital Sp. z o.o., dotyczącego przekroczenia w dniu 8 maja 2013r. progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A., o następującej treści:
 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz.U. nr 184, poz.1539), Zarząd spółki T.C. Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Plac Defilad 1, informuje, że po dokonaniu w trakcie trwania sesji giełdowej na GPW zakupu akcji Delko S.A. z siedzibą w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 w dniu 08.05.2013 r. w ilości 4.022 szt akcji , spółka T.C. Capital Sp. z o.o. zwiększyła swoje zaangażowanie do 299.394 szt. akcji, co stanowi 5,01% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki i uprawnia do wykonywania 299.394 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Przed dokonaniem w/w transakcji spółka T.C. Capital Sp. z o.o. posiadała 295.372 szt. akcji, co w kapitale akcyjnym stanowiło 4,94% i uprawniało do 295.372 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168