• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 16/2013

Śrem, 29 maja 2013r.

Nr raportu : 16/2013

Temat : Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2013r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).
 

Porządek obrad:
1. otwarcie obrad,
2. wybór Przewodniczącego WZA,
3. sporządzenie listy obecności,
4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. przyjęcie porządku obrad,
7. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,
8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012,
9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012,
10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,
11. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
12. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,
13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,
14. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako określonego udziału w zysku rocznym Grupy Kapitałowej Delko;
15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A.;
16. wolne wnioski;
17. zamknięcie obrad.
 

Sposób uzyskania informacji:
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.
 

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.inwestor.delko.pl , w zakładce „WZ”.
 

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania  Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:
- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółce handlowych.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168