• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 17/2013


Śrem, dnia 25 czerwca 2013

Raport bieżący nr 17/2013
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na WZ Spółki w dniu 25 czerwca b.r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2013 r.
 

1. Akcjonariusz: Pan Dariusz Kawecki (*)
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.246.985
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.246.985
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 35,36
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 20,85
 

2. Akcjonariusz: Pan Mirosław Jan Dąbrowski (**)
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 876.164
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 876.164
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 24,85
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 14,65
 

3. Akcjonariusz: DELKOR SP. Z O.O.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 751.360
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 751.360
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 21,31
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 12,56
 

4. Akcjonariusz: Pan Kazimierz Luberda (***)
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 651.540
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 651.540
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 18,48
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 10,90
 

 

(*) Pan Dariusz Kawecki - łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez: Dariusz Kawecki i Doktor Leks S.A.

(**) Pan Mirosław Dąbrowski - łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez: Mirosław Dąbrowski i Krzysztof Krzciuk

(***)Pan Kazimierz Luberda - łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez: Kazimierz Luberda i Teresa Luberda


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168