• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 19/2013

Śrem, dnia 26 czerwca 2013

Raport bieżący nr 19/2013

Temat: Uzależnienie wynagrodzenia Zarządu od wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Delko
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. informuje, iż w dniu 25 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako udział procentowy w zysku netto wykazanym w zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Delko i przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza uchwaliła zmianę wynagrodzenia Zarządu w ten sposób, iż :

a) Dokonała obniżenia miesięcznego wynagrodzenia wszystkich członków Zarządu,
b) Wprowadziła dla każdego z członków Zarządu wynagrodzenie roczne premiowe, w wysokości 1,5% zysku netto wynikającego z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko, płatne w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko. Wynagrodzenie roczne premiowe, o którym mowa powyżej przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji, począwszy od premii rocznej za rok kalendarzowy 2013.

Powodem zmiany wynagrodzenia jest wprowadzenie dodatkowego elementu motywującego Zarząd do pracy nad wynikiem finansowym Spółki.

Zarząd w nawiązaniu do ww. uchwały wyraża nadzieję, iż za rok 2013 uda się osiągnąć dodatni wynik EBITDA na poziomie kilku mln zł.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168