• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 20/2013


Śrem, dnia 16 lipca 2013

Raport bieżący nr 20/2013
 

Temat: Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:

           Zarząd Delko SA przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 19 lipca 2012r. pomiędzy wybranymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Delko: Delko SA, PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. oraz BRE Bankiem S.A.
           W związku z aneksem do ww. umowy bank zwiększył ww. podmiotom kwotę kredytu o 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty w łącznej wysokości nie przekraczającej 35 mln zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) i przedłużył jego wykorzystanie do dnia 18.07.2014 r. Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców.
      Oprocentowanie wspomnianego kredytu zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców oraz zastawy rejestrowe na zapasach towarów handlowych stanowiących własność spółek AMA i FROG, cesja należności spółek, hipoteka na nieruchomości należącej do spółki FROG.
 

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko SA.
 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168