• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 21/2013

Śrem, dnia 16 sierpnia 2013
 

Raport bieżący nr 21/2013

Temat: Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Delko Otto Sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Delko SA przekazuje do publicznej wiadomości informację, o podpisaniu aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez podmioty zależny i wchodzący w skład Grupy kapitałowej Delko . Kredyt zaciągnęła Spółka Delko OTTO Sp. z o.o. w wysokości 6 mln zł w banku PKO BP. Emitent o podpisaniu ww. umowy o kredyt informował w raporcie bieżącym nr 23/2012 z dnia 20. sierpnia 2012r.
Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego źródła są przeznaczone na bieżącą działalność Spółki.
Oprocentowanie wspomnianego kredytu zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów 1M i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi cesja polisy ubezpieczeniowej zapasów, zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych stanowiących własność kredytobiorcy oraz przelew wierzytelności przysługujących kredytobiorcy od odbiorców. Okres spłaty przedmiotowego kredytu strony ustaliły do dnia 13. sierpnia 2014 roku.

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko SA.
 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 i pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168