• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 22/2013

Śrem, dnia 19 sierpnia 2013

Raport bieżący nr 22/2013


Temat: Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Cosmetics RDT Sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez podmiot zależny i wchodzący w skład Grupy kapitałowej Delko - Cosmetics RDT Sp. z o.o. Emitent o podpisaniu ww. umowy o kredyt informował w raporcie bieżącym nr 24/2012 z dnia 20. sierpnia 2012r.

Kredyt został udzielony przez Bank Zachodni WBK (następca prawny Kredyt Bank SA) w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 9,5 mln zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).
Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego źródła są przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorcy.

Oprocentowanie wspomnianego kredytu zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (1M WIBOR) i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi zastaw rejestrowy na zapasach spółki wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka umowna na nieruchomości należącej do spółki Cosmetics RDT wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej oraz poręczenie DELKO S.A. Okres spłaty przedmiotowego kredytu strony ustaliły do dnia 20. sierpnia 2014 roku.

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko SA.
 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 i pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168