• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 23/2013

Śrem, dnia 19 sierpnia 2013

Raport bieżący nr 23/2013


Temat: Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Nika Sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 

Treść raportu:

Zarząd Delko SA (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 14 sierpnia 2013r. umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez podmiot zależny i wchodzący w skład Grupy kapitałowej Delko.

Kredyt zaciągnęła spółka Nika Sp. z o.o. w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Kwota ww. kredytu nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego źródła zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorcy.

Oprocentowanie wspomnianego kredytu zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (1M WIBOR) i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi zastaw rejestrowy na środkach obrotowych tj. zapasach kredytobiorcy stanowiących własność kredytobiorcy wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej zapasów, weksel własny in blanco oraz klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego kredytobiorcy. Okres spłaty przedmiotowego kredytu strony ustaliły do dnia 13. sierpnia 2013 roku.
 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168