• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 24/2013

Śrem, dnia 29 sierpnia 2013

Raport bieżący nr 24/2013
 

Temat: Korekta listu do Akcjonariuszy w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Delko za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA (dalej „Spółka”) informuje, że w liście do Akcjonariuszy opublikowanym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności GK Delko za I półrocze 2013 PSr opublikowanym w dniu 29.08.2013r (dalej „Sprawozdanie”) znalazła się oczywista pomyłka pisarska dotyczącego przepływów pieniężnych.
W liście pojawiło się zdanie: „Przepływy pieniężne były dodatnie i wynosiły 2,45 mln zł.
A powinno być: „Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły 0,2 mln zł.”
Nie zmienia to w żaden sposób informacji podanych przez Spółkę w zakresie swojej działalności i sytuacji ekonomicznej. Mając jednak na uwadze rzetelny dostęp do informacji Akcjonariuszy o Spółce poniżej publikujemy w prawidłowej wersji List do Akcjonariuszy.
Pozostałe zamieszczone dane w Sprawozdaniu pozostają bez zmian.

List po korekcie:

Szanowni Państwo,

       Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy raport wyników za I półrocze 2013 roku. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wyniki Delko poprawiają się, drugi kwartał okazał się lepszy od poprzedniego.
Grupa Delko osiągnęła w pierwszym półroczu przychody na poziomie 270 mln zł, zysk brutto 4,0 mln zł, EBITDA 6,6 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły 0,2 mln zł. Zadłużenie zewnętrzne Delko zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a bieżąca płynność jest dobra.
Zdecydowane polepszenie wyników zostało osiągnięte dzięki działaniom sanacyjnym prowadzonym przez Zarządy Spółek całej Grupy.
Delko dobrze sobie radzi w kryzysie. To dobra pozycja do dalszego, szybszego rozwoju.
Zarząd Grupy, niezależnie od intensywnie prowadzonych działań wewnętrznych – planuje inwestycje w postaci przejęć drobnych podmiotów zewnętrznych, gdyż chcemy zdecydowanie umocnić pozycje Delko, jako lidera branży.
Prognozujemy dalszy wzrost rentowności i dalszy wzrost kursu akcji.
Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom za pełne zaangażowanie w realizację strategii przyjętej przez Zarząd, naszym partnerom handlowym: odbiorcom i dostawcom za efektywne współdziałanie, a wszystkim akcjonariuszom za okazane zaufanie i cierpliwość.
 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168