• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 1/2014

Data: 16.01.2014 r.

Raport bieżący : 1/2014,


Temat : Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr):

Za IV kwartał 2013 r. – 28.02.2014 r.
Za I kwartał 2014 r. – 15.05.2014 r.
Za III kwartał 2014 r. – 14.11.2014 r.
 

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r.(PS) – 29.08.2014 r.
 

3. Jednostkowy raport roczny 2013 ® i skonsolidowany raport roczny 2013 r.(RS) – 29.04.2014 r.
 

Zarząd Delko S.A. informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2014 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Jednocześnie Zarząd Delko S.A. informuje, że zgodnie z § 101 ust.2 ww. Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.
 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168