• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 2/2014

Data: 30.05.2014 r.
Raport bieżący nr 2/2014

Temat : Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zwołane na dzień 26. czerwca 2014 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych – postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).

Porządek obrad:
1) otwarcie obrad,
2) wybór Przewodniczącego WZA,
3) sporządzenie listy obecności,
4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) przyjęcie porządku obrad,
7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2013,
8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2013, wraz z zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013,
10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2013,
11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013;
12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013,
13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2013 r.,
14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2013 r.,
15) podjęcie uchwały w przedmiocie korekty wyniku finansowego za rok obrotowy 2011;
16) podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Delko S.A. (blok uchwał);
17) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.;
18) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej;
19) zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej;
20) wolne wnioski;
21) zamknięcie obrad.

Sposób uzyskania informacji:

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał pobierając je ze strony internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie/ WZ jak i Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe/2013 bądź w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DELKO S.A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostępniona w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz tekst jednolity Statutu Delko S.A. po zmianach (treści, które podlegały zmianie zostały zaznaczone kolorem czerwonym). Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce „WZ”.

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:
- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych.

 

Pliki do pobrania:


Delko ZWZA 26.06.2014
Tekst jednolity Statutu Delko S.A. 26.06.2014 (zmiany wyróżnione na czerwono).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168