• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 6/2014

Data: 20.06.2014 r.
Raport bieżący nr 06/2014

Temat: Zamknięcie okresu opóźnienia informacji poufnej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 57 ust.3 Ustawy o ofercie publicznej, Delko S.A. na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20. czerwca 2014 roku w sprawie zamknięcia opóźnienia informacji poufnej, przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione.

Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2013 roku. Informacja, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, brzmiała następująco: „(…) opóźnia się przekazanie informacji zawartych w pismach z dnia 6 września i 30 października 2012r. (pisma w załączeniu) do wiadomości publicznej do czasu prawomocnego ukończenia postępowania karnego prowadzonego obecnie przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu.”

W piśmie z dnia 6 września 2012 roku Delko S.A. poinformowało KNF o wynikach audytu wewnętrznego będącego podstawą odwołania członków Zarządu. Ponadto powiadomiono KNF o złożeniu zawiadomienia do właściwych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki Delko S.A. przez odwołanych członków Zarządu, w szczególności o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 296 k.k. Wskazano, że postępowanie karne jest na etapie czynności sprawdzających, a postanowienie o wszczęciu postępowania karnego w sprawie nie zostało wydane. Spółka Delko S.A. wniosła o opóźnienie publikacji informacji o złożeniu zawiadomienia do organów ściągania do czasu otrzymania formalnego postanowienia prokuratury o wszczęciu postępowania karnego, bowiem dopiero taka decyzja organu ścigania niesie ze sobą istotną, z punktu widzenia akcjonariuszy, treść.

W piśmie z dnia 30 października 2012 roku Delko S.A. poinformowało KNF o „ (…) otrzymaniu przez pełnomocnika Spółki zawiadomienia Prokuratury Rejonowej Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu o wszczęciu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków oraz nadużycia udzielonych uprawnień przez zobowiązanych na mocy ustawy i kontraktów menedżerskich do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą.”

W informacji z dnia 10 stycznia 2013 roku Spółka wskazała, iż  podanie wyżej opisanych informacji do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć słuszny interes emitenta papierów wartościowych Delko S.A w szczególności poprzez ewentualne: „spowodowanie działań sprzecznych z interesem postępowania karnego, prób podjęcia czynności przeciwnych zasadzie prawdy materialnej to jest naczelnej zasadzie postępowania karnego; jednocześnie podkreślenia wymaga, iż Spółka jest najbardziej zainteresowana w rzetelnym i całościowym wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji, a toczące się postępowanie karne chciałaby ustrzec od jakichkolwiek zagrożeń, ograniczenie możliwości egzekucyjnych ewentualnych roszczeń majątkowych Spółki w przypadku potwierdzenia przez postępowanie karne postawionych tez, naruszenie wizerunku Spółki wobec przedwczesnego publikowania informacji nie potwierdzonych jeszcze prawomocnym orzeczeniem organów wymiaru sprawiedliwości, co powodowałoby powstanie nieuzasadnionych domysłów, prób manipulowania faktami.

Uchwałą z dnia 20. czerwca 2014 roku Zarząd postanowił zamknąć okres opóźnienia  informacji poufnych zawartych w pismach do KNF z dnia 06 września i 30 października 2012 roku
z uwagi, iż postępowanie karne prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Poznaniu przeciąga się
w czasie, co powoduje, że akcjonariusze przez długi okres nie mają informacji o podjętych przez Spółkę krokach w związku z odwołaniem byłych członków Zarządu jak i o toczącym się postępowaniu, a czas, jaki upłynął od czasu podjęcia postępowania w ocenie Zarządu był wystarczający, aby zabezpieczyć skuteczność postępowania.

Szczegółowa podstawa prawna:

art. 57 ust.3 Ustawy o ofercie publicznej

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168