• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 7/2014

Data: 23.06.2014 r.
Raport bieżący nr 07/2014

Temat: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

Podstawia prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, niniejszym informuje, że w dniu 23. czerwca 2014 roku otrzymał od akcjonariusza, Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego zgłoszenie kandydatury Pana Jakuba Radosława Dąbrowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 26. czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewidującego w swym porządku obrad wybory do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Akcjonariusz poinformował, że wykształcenie Pana Jakuba Radosława Dąbrowskiego w dziedzinie finansów przedsiębiorstw gwarantuje właściwe wykonywanie przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej i że kandydat posiada odpowiednią znajomość branży, w której działa Spółka, a także dysponuje należytą ilością czasu, by wykonywać obowiązki Członka Rady Nadzorczej. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz opublikowanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Życiorys Pana Jakuba Radosława Dąbrowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133) oraz Rekomendacja z części II pkt 1 ppkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168